Handla

Villkor vid köp

Innehållsförteckning

1. Definitioner

Abonnemang: Musiktjänsten och trygghetsprogrammet Lyckna Music & Care

Abonnemangsperiod: Tiden till abonnemanget förlängs, avslutas eller uppgraderas.

Joyvest: Utan specificering av produktversion innefattar Joyvest samtliga versioner.

Kunden: Juridisk person med vilken avtal tecknas

Leverantören: Lyckna Technologies AB, org. nr 559059 – 5418

Musikklämmor: Rörelsesensorer som styr musiken och musikprofil

Orderbekräftelse: Skriftlig bekräftelse på varje enskild beställning. Leverantören skickar det till Kunden per mail
om inte annat beslutas.

Ordinarie arbetstid: Vardagar 8.00-17.00 förutom lördagar och söndagar samt arbetsfria helgdagar såsom t.ex.
julafton, midsommarafton och nyårsafton.

Utrustning: All hårdvara som följer med Joyvest: En väst med tyngder som hängs över axlarna på
användaren, en musikspelare som fäster på västen, rörelsesensorer som styr musiken och
musikprofil, USB-C sladd, en förvaringspåse, samt eventuella tillval såsom hörlurar och
adapter för laddning

2. Avtalets omfattning

Detta avtal gäller vid Kundens köp av Joyvest och tecknande av Lyckna Music & Care, samt nyttjande av dessa i Kundens verksamheter. Lyckna hjälper människor med omsorgsbehov till rörelse och glädje med kraften av utvald musik. Joyvest grundfunktion är att sammankoppla användarens rörelse med musik som spelas ur Joyvests högtalare eller via hörlurar. När användaren rör på sig spelas musik, men pausas när användaren slutar att röra på sig. Detta ska hjälpa användaren på ett lekfullt och lättförståeligt vis att motivera sig själv till att röra på sig och interagera med sin omgivning. Målet är att genom denna fysiska, mentala och sociala stimulans höja individens välbefinnande.

Villkoren i detta avtal görs gällande tillsammans med Orderbekräftelse(er). Bestämmelserna för vardera produktversion och Abonnemanget beskrivs i punkt 3.1-3.3 för Joyvest Multi, Basic respektive Pro och gäller särskilt för dom olika produktversionerna. Resterande del av Avtalet gäller för alla produktversioner om inte annat specificeras.

Kundens köp verifieras genom Orderbekräftelsen som Kunden fick vid beställning antingen via beställningsformuläret på hemsidan www.lyckna.com eller per exempelvis email eller telefon. 

Företaget har sitt säte i Göteborg. Företagets postadress är Åvägen 24, 412 51 Göteborg. Företagets organisationsnummer är 559059-5418. Företagets momsregistreringsnummer är SE559059541801. Önskar du att komma i kontakt med oss, skicka ett mail till [email protected] med ditt ärende och dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.

3. Produkter och tjänster

Joyvest kommer i tre produktversioner: Basic, Multi och Pro. I detta avsnitt specificeras vad som omfattas vid köp av dom olika versionerna. Vidare specificeras även Lyckna Music & Care (Abonnemanget som är musiktjänsten och trygghetsprogrammet till Joyvest Multi). 

3.1 Joyvest Multi och Abonnemanget Lyckna Music & Care

Joyvest Multi kräver Abonnemanget för att kunna nyttjas. 

Abonnemanget har två varianter anpassat efter olika målgrupper. Lyckna Music & Care: Senior är anpassat efter en målgrupp över 65 år och Lyckna Music & Care: Adult är anpassat för en målgrupp under 65 år.

Joyvest Multi omfattar en fast investeringskostnad och Abonnemanget betalas löpande enligt överenskommen betalningsperiod.

Joyvest Multi omfattar

 1. En väst med tyngder som hängs över axlarna på användaren
 2. En musikspelare som fäster på västen
 3. USB-C sladd
 4. En förvaringspåse

Abonnemanget omfattar två delar, en musiktjänst och ett trygghetsprogram:

 1. Lyckna Music – Musiktjänsten
  1. Tillgång till fyra (4) musikprofiler per Joyvest Multi
  2. Tillgång till fyra (4) par av “Musikklämmor” (rörelsesensorerna), dvs. ett par för varje musikprofil. 
  3. Möjligheten att byta musikprofiler till en kostnad enligt Prisbilaga eller vid var tid gällande prislista från Leverantören.
 2. Lyckna Care – Support, Utbildning och Garanti
  1. En digital uppstartsutbildning per verksamhet. Kunden bokar detta själv genom länk som bistås av Leverantör. Personligt möte kan bokas enligt överenskommelse.  
  2. Ett digitalt uppföljningsmöte efter 2-3 månader. Kunden bokar detta själv genom länk som bistås av Leverantör.
  3. Löpande support per telefon eller e-post under ordinarie arbetstid.
  4. Funktionsgaranti: Utbyte eller reparation av Utrustning vid fel

Abonnemangsavgift utgår från leveransdagen för Musikklämmorna. Abonnemanget omfattar inte fraktkostnader i större omfattningen än som framgår av Orderbekräftelsen. Ej heller omfattas, såvida inte skriftligen avtalats, reparationer av fel på Utrustning som orsakats av felaktig användning, åverkan eller ovarsamhet.

3.2 Joyvest Basic

Basic är byggd på samma system som Multi. Ett köp av en Joyvest Basic omfattar:

 1. En väst med tyngder som hängs över axlarna på användaren
 2. En musikspelare som fäster på västen
 3. En musikprofil från dom som finns tillgängliga i Lyckna Music
 4. Ett (1) par Musikklämmor
 5. USB-C sladd
 6. En förvaringspåse

3.3 Joyvest Pro

Ett köp av en Joyvest Pro omfattar:

 1. En väst med tyngder som hängs över axlarna på användaren
 2. En musikspelare som fäster på västen
 3. En musikprofil med åtta (8) låtar enligt önskemål av Kund
 4. Ett (1) par Musikklämmor
 5. USB-C sladd
 6. En förvaringspåse

4. Kundens vård och ansvar för Utrustningen

Kunden skall väl vårda Utrustningen enligt anvisningar i produktspecifikationen, samt skydda den mot åverkan och tillgrepp. Kunden får inte under några omständigheter öppna eller montera isär Utrustningen. Om Utrustning öppnas eller skadas på grund av tillgrepp, felaktig användning, åverkan eller annan ovarsamhet debiteras Kunden för reparation eller utbyte enligt vid var tid gällande prislista.

5. Leverantörens åtagande

5.1 Garanti

Leverantören lämnar ett (1) års garanti på alla utrustning och tillbehör som tillhandahållits Kunden. Utöver detta lämnar Leverantören funktionsgaranti på Joyvest Multis Utrustning under hela Abonnemangsperioden. Leverantören kan endast garantera att Joyvest är kompatibel med de hörlurar och USB-sladdar som Leverantören erbjuder.

Vid fel på Utrustning som inte orsakats av felaktig användning, åverkan eller ovarsamhet anmäler Kunden detta till Leverantören per mail till [email protected]. Kunden anger då beställningsnummer och inväntar därefter instruktioner från Leverantören var Utrustningen ska skickas. 

5.2 Service och support

Leverantören tar emot service- och support förfrågningar under Ordinarie arbetstid. Leverantören nås via mail på [email protected].

5.3 Reparation av utrustning

Under garantitiden kommer Leverantören ersätta eller reparera skadad utrustning. Leverantören ansvarar inte för fel som uppstår genom felaktig användning av Utrustningen, åverkan såsom yttre våld, påverkan av vatten och fukt, stark värme eller kyla eller annan påverkan som inte kan anses rimlig med hänsyn till produktens tänkta användning.

Kund är skyldig att anmäla skadad eller ej fungerande enhet per mail på [email protected] innan Utrustningen skickas till Leverantören. Anmälan skall innehålla:

 • Enhetens serienummer.
 • Kontaktuppgifter till ansvarig person hos Kund 
 • En beskrivning av felet.

Leverantören kommer sedan ge klartecken att skicka varan på service. Returer skickas till:

Lyckna Technologies
Åvägen 24
412 51 Göteborg 

Om en vara skickas tillbaka till Leverantören så skall följande skickas med i paketet:

 • Den berörda utrustningen
 • Beskrivning av felet
 • Kontaktuppgifter till avsändaren

Skicka paketet som ett företagspaket. Leverantören kan skicka fraktsedel mot en kostnad. 

Om utrustning sänds in till Lyckna Technologies för reparation men vid provning visar sig vara felfri äger Leverantören rätt att debitera Kunden för frakt och funktionsprovning.

6. Priser och betalningsvillkor

6.1 Priser

I samband med Avtalets tecknande har parterna kommit överens om priser enligt bilaga 1, Prisbilagan. 

Den årliga abonnemangsavgiften regleras årsvis enligt SCBs konsumentprisindex med maj som basmånad. Vid utbyte av Utrustning och förlängning av abonnemang justeras avgiften för berörd Utrustning till den avgift som Leverantören allmänt tillämpar vid tillfället för utbyte.

Abonnemangsavgift utgår från leveransdagen. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt och andra eventuella tillkommande offentliga avgifter och skatter.

6.2 Betalning och dröjsmålsränta

Betalning skall vara Leverantören tillhanda inom 20 dagar från utfärdande av faktura. Abonnemang  faktureras årsvis i förskott.

Vid försenad betalning har Leverantören rätt att debitera en dröjsmålsränta med 8 % utöver gällande referensränta samt avgift enligt lag (SFS 1981:739) för eventuella betalningspåminnelser.

7. Immateriella rättigheter; Licensvillkor

Inget i detta Avtal medför någon överlåtelse av eller rätt för Kunden, användaren eller personal att använda Lyckna Technologies AB:s immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, varumärken, etc.) på annat sätt än en rätt för Kunden att på avsett sätt använda den Utrustning som levererats. 

Joyvest innehåller mjukvara och musik. Kunden erhåller en icke exklusiv nyttjanderätt till mjukvara och musik i levererade Joyvest, och denna rätt får överlåtas till Kundens verksamheter för den tid som Abonnemangen varar eller Kunden har Joyvest Pro i sin ägo. Nyttjanderätten innefattar endast en rätt att nyttja mjukvaran och musiken inkluderade i Utrustningen för avsedd användning. Kunden äger inte rätt att kopiera, förändra eller dekompilera mjukvara eller musik. Kunden äger inte rätt att upplåta underlicens eller uthyra Joyvest.

8. Äganderättsförbehåll och skyldighet att återlämna Utrustning

Musikklämmorna som omfattas av Abonnemanget är under hela Abonnemangsperioden Leverantörens egendom och får inte överlåtas, upplåtas eller på annat sätt lämna Kundens eller av Kundens valda organisations besittning. 

För att ett Abonnemang som sagts upp eller går ut utan förlängning ska avslutas skall dess tillhörande Musikklämmorna först ha återsänts och ankommit till Leverantören. Om Musikklämmorna inte levereras äger Leverantören rätt att debitera Kunden ersättning för en borttappad enhet.

9. Ansvar

9.1 Ansvar och ansvarsbegränsning

Vid fel på utrustningen under Avtalstiden kommer Leverantören utan avgift byta eller reparera utrustning varefter Kunden skickat in den trasiga utrustningen, förutom då fel uppstått av skäl som anges i 4.

Leverantören ansvarar inte för:

 • Skador på person eller egendom som kan uppkomma på grund av bristande funktion eller felanvändning av produkten och dess tillbehör,
 • Skador på produkten som uppkommer vid felanvändning av produkten och dess tillbehör
 • Om kund under omständigheter skulle anskaffa och överföra musik som de ej besitter licens för att spela med hjälp av Joyvest
 • Att hårdvara försvinner

Kunden skall i dessa fall hålla Lyckna Technologies AB, och i de fall Leverantören är en annan, skadeslöst för krav som kan riktas från andra juridiska eller fysiska personer.

9.2 Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal om underlåtenheten har sin grund i omständigheter som ligger utanför partens kontroll och som hindrar eller allvarligt försvårar fullgörandet av avtalad förpliktelse (”Befriande Omständighet”). Så snart hindret undanröjts skall dock förpliktelser åter fullgöras på avtalat sätt.

Såsom Befriande Omständighet anses exempelvis, men inte uteslutande, blockad, upplopp, krig, brand, eller naturkatastrof.

10. Abonnemangsperioder

10.1 Abonnemangsperiod gällande Lyckna Music & Care

I de fall där en order innehåller en Joyvest Multi anses varje Abonnemang tecknat när Leverantören skickat Orderbekräftelsen. Abonnemangsperioden gäller från leveransdagen för Utrustningen och till och med utgången av det antal månader som är angivet i Orderbekräftelsen. Under denna period kan abonnemangen inte sägas upp. 

Tidigast 30 dagar innan Abonnemangsperioden löper ut kommer ett e-mail från Lyckna Technologies AB till Kund där Kund kan säga upp sitt/sina Abonnemang. Om Abonnemanget inte sägs upp innan Abonnemangsperioden löper ut förlängs Abonnemangsperioden med ytterligare ett år.

10.4 Abonnemangets upphörande 

10.4.1 Abonnemangets upphörande

För att ett Abonnemang som sagts upp eller går ut utan förlängning ska avslutas skall dess tillhörande Musikklämmorna först ha återsänts och ankommit till Leverantören. Abonnemangen, och därmed betalningsperioden för abonnemangen, avslutas från och med dagen då Kunden har återsänt all Utrustning till Lyckna Technologies AB eller lämnat den på av Lyckna Technologies AB angiven plats.

Kund kan beställa ett frakt och fraktemballage från Leverantören.

Kund kan vid Abonnemangsperiodens avslut välja att nedgradera sin Joyvest Multi till en Joyvest Basic eller Pro mot en kostnad enligt var tid gällande prislista. Vid en nedgradering skickar Kund in sin Joyvest Multi för service enligt instruktion av Leverantör och återfår sedan den nedgraderad till en Joyvest Basic eller Pro. 

Kund kan också välja att, istället för att nedgradera sin Joyvest Multi, skicka tillbaka Utrustningen mot ett tillgodokvitto hos Lyckna Technologies motsvarande 20% av värdet på tillbakaskickade produkter. Denna Utrustningen kommer i den mån det är möjligt att restaureras för återbruk på en andrahandsmarknad för privatpersoner. Detta är en del av Lyckna Technologies hållbarhetsåtaganden.

11. Överlåtelse

Part får inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part utan den andra partens samtycke. Sådant samtycke skall inte oskäligt undanhållas. 

12. Tillämplig lag och tvister

Svensk lag skall tillämpas på detta Avtal. Tvist angående tolkning, tillkomst eller tillämpning eller därur härflytande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt den vid tvistens uppkomst gällande lagen om skiljemän. Skiljeförfarandet skall hållas i Göteborg.

Klar och förfallen penningfordran kan dock göras gällande i allmän domstol eller hos exekutiv myndighet.

Nyhet! Vi har släppt en dokumentärserie:
Vad är ett leende värt?